Conducerea

PRIMAR

BOGDAN ȘTEFAN

 

APARTENENTA POLITICA - PSD

 

 

 

 

Program audiențe luni și joi 08:00 - 10:00

 

Atribuții

 

 

 Art. 61. - (1) Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.

   (2) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.

   (3) Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele normative prevazute la alin. (2), primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce.

   (4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt incadrate cu functionari publici si personal contractual.

   (5) Primarul conduce serviciile publice locale.

   Art. 62. - (1) Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie.

   (2) Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.

   (3) Esarfa va fi purtata, in mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.

   (4) Modelul esarfei se stabileste prin hotarare a Guvernului.

   Art. 63. - (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

 1. a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
 2. b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
 3. c) atributii referitoare la bugetul local;
 4. d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
 5. e) alte atributii stabilite prin lege.

   (2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.

   (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:

 1. a) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
 2. b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
 3. c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.

   (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:

 1. a) exercita functia de ordonator principal de credite;
 2. b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 3. c) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
 4. d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.

   (5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:

 1. a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 2. b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
 3. c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
 4. d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
 5. e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
 6. f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
 7. g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
 8. h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

   (6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.

   (7) Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management.

 

Viceprimar

CROITORU ION

APARTENENTA POLITICA - ALDE

Program audiențe marți 09:00 - 11:00

 

 

 

ATRIBUTII VICEPRIMAR

 

 1. conduce, coordonează şi îndrumă activitatea compartimentelor din subordine, conform organigramei aprobate de Consiliul Local al oraşului Băbeni, precum și pe cea a Adăpostului public al câinilor fără stăpân din orașul Băbeni;
 2. verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cat si a sediului secundar, precum şi încasarea sumelor cuvenite potrivit legii la bugetul local;
 3. ia masuri pentru prevenirea si, după caz, gestionarea situațiilor de urgenta;
 4. ia masuri, în condiţiile legii, pentru organizarea executării si executarea in concret a activităților privind:
 • educația;
 • serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
 • sănătatea;
 • cultura;
 • ordinea publica;
 • protecția si refacerea mediului;
 • conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice si rezervațiilor naturale;
 • podurile si drumurile publice;
 1. ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecției si controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unităţii administrativ-teritoriale;
 2. asigura realizarea lucrărilor si ia masurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protecției mediului si gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor;
 3. asigură  întreţinerea, reabilitarea şi buna administrare  a drumurilor publice - străzi, alei carosabile aflate în proprietatea sau administrarea oraşului Băbeni, instalarea  semnelor de circulaţie şi semnalizare a unor pericole  apărute temporar pe arterele de circulaţie pentru  asigurarea desfăşurării traficului rutier şi pietonal în condiţiile legii pentru prevenirea unor accidente rutiere;
 4. ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă de pe raza oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
 5. asigură întocmirea fişei posturilor pentru întreg personalul din serviciile pe care le coordonează, stabilind responsabilităţi concrete pentru fiecare, în special pentru cei care au atribuţii pe linia administrării drumurilor.

 

Secretar

DINICA MIHAELA-BIANCA

LICENȚIAT ÎN ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Program audiențe luni - vineri 09:00 - 10:00

 

 Atribuții secretar

 

Art. 117.(1) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

 1. a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
 2. b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
 3. c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
 4. d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
 5. e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
 7. g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.