Registrul agricol

ANUNT

referitor la obligatiile persoanelor fizice si juridice privind registrul agricol

In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, in temeiul art.15 din Ordonanta Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol,cu modificarile si completarile  ulterioare si luand in considerare prevederile Ordinului nr. 289/7325/1136/147/437/1588/2018 al MADR/MDRAPE/INS/MAI/MFP/ANCPI, aducem la cunostinta publica, obligatiile ce revin persoanelor fizice si juridice din orașul Băbeni, cu privire la registrul agricol si prevederile legale incidente in materie:

1.Potrivit prevederilor art.8 din O.G. nr.28/2008 Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere sau pe baza de documente, de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu. Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente.

Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligatia sa trimita declaratia prevazuta la alin.(1) prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratii prin procura.

In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia in conditiile alin. (1) sau, dupa caz, ale alin. (2).

  1. In conformitate cu prevederile art.11 din acelasi act normativ, perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:

a)intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;

   b)intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;

   c)persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.
(2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea «report din oficiu» la rubrica «semnatura declarantului». (…)

   (4) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrele agricole se inscriu suprafetele care corespund realitatii, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.
(5) In cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren are consemnata o alta categorie de folosinta decat situatia reala, in registrul agricol se inscrie categoria de folosinta care corespunde realitatii, pe baza declaratiei depuse de persoana care are aceasta obligatie, potrivit prezentei ordonante. In mod similar se procedeaza si in cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren este consemnat ca figureaza in intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat in extravilan/intravilan.

   (6) In cazul in care o cladire este in stare avansata de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizatiei de desfiintare, emisa potrivit legii.

  1. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei in cazul persoanelor fizice, si de la 300 lei la 1500 lei in cazul persoanelor juridice, potrivit prevederilor art.20 alin.(1) din O.G. nr.28/2008, nedeclararea, la termenele si in forma stabilite de prezenta ordonanta sau de normele tehnice prevazute la art. 7 alin. (3), dupa caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol.